Nagradna igra - Facebook in Instagram

 1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Unicorn, Grega Zaluberšek s.p., Trška cesta 32, 3254 Podčetrtek

 1. POGOJI SODELOVANJA

Z zapisom komentarja pod video se šteje, da sodelujoči nepreklicno in brezpogojno sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook in Instagram od 13.7.2018 (od objave) do 20.7.2018.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji . Mlajši od 15 let lahko v nagradni igri sodelujejo s pisnim soglasjem staršev oziroma zakonitih zastopnikov.

Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.

 1. NAGRADA

1x napihljiva blazina po izbiri (Unicorn, Flamingo ali Angelska krila)

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna.

 1. ŽREBANJE IN OBJAVA IZŽREBANE OSEBE:

Žrebanje bo izvedeno dne 20.7.2018. Nagrada bo podeljena na podlagi žrebanja izmed vseh, ki bodo spremljali ('like') stran Unicorn.si in v komentarju pod fotografijo zapisali, na kateri blazini bi želeli uživati na dopustu, od 13.7.2018 (od objave) do 20.7.2018.

Žrebanje ne bo javno, izvedla pa ga bo 3-članska komisija, ki bo o žrebanju vodila zapisnik.Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Zapisnik vsebuje podatke o:
- datumu, uri in kraju žrebanja;
- prisotnih članih komisije za nadzor žrebanja;
- izžrebanih nagrajencih.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

 

Organizator bo izžrebanega prejemnika nagrade o prejemu nagrade obvestil s privatnim sporočilom na družabnem omrežju Facebook ali Instagramu še isti dan.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre izrecno strinja s pravili in pogoji nagradne igre in z javno objavo podatkov o nagrajencu.

Nagrada ni zamenljiva, ni prenosljiva in ni izplačljiva v denarju. Organizator si pridržuje pravico, da nagrad NE podeli, če:

 • nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji te nagradne igre,
 • izžrebanec ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov pravočasno.

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami okrog lastništva izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, katere podatki so bili posredovani v okviru nagradne igre oz. so bili posredovani z njene strani uradno pooblaščeni osebi ali zakonitemu zastopniku.

 1. OBVESTILO IN PREVZEM NAGRADE

V kolikor nagrajenec ne navede oziroma ne posreduje svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

Pogoj za prevzem nagrade je, da nagrajenec organizatorju v roku 2 dni po obvestilu v privatnemu sporočilu pošlje naslednje podatke: ime in priimek, naslov za dostavo.

V primeru, da nagrajenci zahtevanih podatkov ne posredujejo pravočasno, izgubijo pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takim nagrajencem.

V kolikor se nagrajenec v 3 dnevih ne javi, se nagrada podeli rezervnemu izžrebanemu, ki se ga izžreba v takem primeru.

 1. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 1. OSEBNI PODATKI

Unicorn, Grega Zaluberšek s.p., Trška cesta 32, 3254 Podčetrtek, e-pošta: info@unicorn.si, tel. št. 041 321 103, z namenom lastne promocije organizira nagradno igro. Pogoj za podelitev nagrade je pravočasna zagotovitev vseh v nadaljevanju navedenih osebnih podatkov.

Organizator bo kot upravljavec osebnih podatkov ime in priimek od udeleženca zahteval le v primeru, da bo udeleženec v nagradni igri izbran, in zbrane podatke obdeloval le za izvedbo nagradne igre.

V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanj, ter do popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec ima pravico do ugovora in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.